برای زیستن

 

                        

 

 

 
 
    
       برای زیستن دو قلب لازم است
          قلبی که دوست بدارد
           قلبی که دوستش بدارند

**********************
 
ای قلب در به در
با این همه
ای قلب در به در
از یاد مبر که ما یعنی من و تو
عشق را رعایت کردیم
از یاد مبر
که ما یعنی من وتو
انسان را رعایت کردیم
خود اگر شاهکار خدا بود یا نبود

احمد شاملو