نكات مهم قبل از مصرف داروهاي پيوند

     
        

کلید بقای پیوند شمادرمصرف به موقع داروهاست.چگونگی مصرف داروها وشناخت آنها خیلی مهم است.

شایددر ابتدا پس از پيوند تعداد زیاد داروها ودوزهای آن شماراگیج کنندولی بعد ازمدتی به صورت معمولی وبدون مشکل داروها راخواهیدشناخت.

بخاطر داشته باشيد داروهاي تجويز شده براي شما با بيمار ديگر متفاوت خواهد بود هرگز از مقدار ونحوه  مصرف ديگران كپي برداري نكنيد.

چندنکته مهم درموردداروها:


هرگز داروها را ازپوشش خودخارج نکنید یا دربطری نگه ندارید.داروها را از دسترس اطفال دور نگهدارید.

هرگز داروها را به دونیمه تقسیم نکنید یا نجوید.

درجای خشک ودورازرطوبت وگرما ونورخورشیدنگهدارید.

داروهارادرهمه جا وهمه وقت به همراه داشته باشید .يك هفته قبل از اتمام داروها  حتماجهت تهیه مجدد آنها اقدام کنید.

هردارو را سر ساعت مشخص خودش بخورید وازخوردن باهم داروها خودداری کنید.

اگربه هردلیلی یک دوز دارو را فراموش کردید و نزدیک به مصرف دوز بعدی داروبود ،هرگزدارو را دو برابرنخورید .

به تاریخ مصرف داروهایتان توجه کنید و از تهیه زیاد ازحدداروها خودداری کنید.هرگز بدون مشورت پزشک داروهایتان راقطع یا عوض نکنید.

مصرف داروها را به صورت عادت درآوريد. ميتوانيدمصرف آنها را با فعاليتهاي معمول زندگي همراه سازيد. براي مثال اگر هر روز صبح و شب دندانهايتان رامسواك ميزنيد، داروهارادركنارمسواك وخميردندان قرار دهيد تافراموش نشوند. ميتوانيد از زنگ يادآوري تلفن همراه نيزاستفاده كنيد .همواره فهرستي ازداروها، زمان ونحوه صحيح مصرف آنهارادردسترس داشته باشيد

اگربلع قرصهابرایتان مشکل است باپزشکتان درخصوص این موضوع گفتگوکنید تا دوز دارو را برای شما منقسم  کند.ازمصرف داروهاي گياهي بدون مشورت با تيم پيوند خودداري كنيد.

درصورتيكه قصد داريد مسافرت كنيد،ميزان كافي از داروها به همراه داشته باشيد.

درطول مسافرت داروها را با فاصلة زماني مناسب و مطابق با دستور پزشك مصرف كنيد.

 

هرگزداروهایتان رابا نوشابه های گازدار یا الکلی وهمچنین باشير يا آب ميوه خصوصا آب گریپ فروت مصرف نکنید.

 

شما بايد تمام بايد ها ونبايدها در مورددارو ونحوه مصرف آن را بطور دقيق فرابگيريد واجرا نماييد

قبل از ترخيص جهت شناسايي راحت تر دارو ها كاردكس دارويي  زيربه شما تحويل داده خواهد شد سعي كنيد داروها را  قبل از ترخيص به كمك پرستارتان دقيق بشناسيد.

 

 

جهت آشنایی هرچه بیشتر شما، در ادامه داروهای معمول پيوند را که باید مصرف کنید را یک به یک به شما معرفی کرده و درمورد علت استفاده وعوارض جانبی وچگونگی مصرف دارو وهمچنین تداخلات داروها وغذا صحبت میکنیم. عوارض دارویی داروهایتان رابشناسید و در مورد این عوارض باپزشک خود گفتگوکنید. ما جهت آشنایی هرچه بیشترشما، داروهایی راکه بایدمصرف کنیدرایک به یک به شمامعرفی کرده ودرموردعلت استفاده وعوارض جانبی وچگونگی مصرف دارو وهمچنین تداخلات داروها وغذا صحبت میکنیم.

بازهم تاکید میکنیم که:

یکی از دلایل عمده رد پیوند عدم مصرف صحیح داروهاست. پس مراقب باشید،داروهایتان راخوب بشناسید ودرست مصرف کنید