ويزيت پزشكان مركز پيوند(پذيرش بيماران)

 

                                                       

با حمد و سپاس خدای منان را که بر ما منت گذاشته و فرصت توفيق

خدمتگذاری به بندگان خود را به ما عنایت فرموده است.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

   خدمات مركزپيوند قلب وريه  در راستاي پذيرش بيماران كانديد پيوند قلب وريه دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 

                                                                                

 

 

   

الف : پيگيري هاي لازم ويزيت وپذيرش بيماران كانديد پيوند قلب

 

- 1-ویزیت بیماران دچار نارسائی قلب در روز دوشنبه هر هفته با اخذ نوبت قبلي از مركز وتوسط پزشک متخصص نارسايي قلب (دكتر فروه وكيليان) انجام ميشود.

2-ویزیت بیماران دچار نارسائی تنفسي در روز  دوشنبه همراه با معرفي نامه اساتيد قلب در مركز پيوند

 3-در این مركز پس از مراجعه بيمار با معرفي نامه  پزشک متخصص نارسايي قلب مركز :

مراحل تشکیل پرونده  براي وي شامل: اخذ شرح حال و معاینه فیزیکی ،درخواست آزمایشات ، رادیوگرافی و نوار قلب و اكو قلب

و درخواست مشاوره های لازم ( روان پزشكي،دندان پزشكي، تغذيه، ريه،گوارش ، غدد ودر صورت نياز ENT  و در صورت نياز تراكماستخوان )انجام ميگردد.

4- در صورت نرمال بودن مراحل فوق سپس كت راست در مرحله آخر انجام ميشود.

5- پس از كامل شدن پرونده، بيمار در جلسه      Selection committee   قلب وريه كه هر دوهفته يكبارباحضورخور بيماربرگزار ميشودمطرح وپس از بررسي توسط اساتيد در لیست انتظار ( waiting List) بعنوان بيمار كانديد وفعال پیوند قلب قرار ميگيرد .

6-تعیین وقت بعدی ویزیت مجدد اين بيماران  هر 15 روز ،1 ماه يا 3 ماه یکبار بر اساس وضعيت بيمار تا  زمان  پیوند انجام ميشود.

 

 ب : پيگيري هاي لازم بيماران كانديد پيوند ريه

 

 1  -ویزیت بیماران دچار نارسائی تنفسي در روز چهارشنبه هر هفته توسط پزشک فوق تخصص ريه  (آقاي دكتر داوود عطاران وخانم دكتر شهرزاد محمدزاده لاري ) با معرفي نامه اساتيد ريه وقلب در مركز پيوند انجام ميشود.

2- در این مركز پس از مراجعه بيمار با معرفي نامه از پزشك متخصص ريه مراحل تشکیل پرونده  براي وي شامل اخذ شرح حالو معاینه فیزیکی و درخواست آزمایشات ، رادیوگرافی ريه،اسكن ريه،تست 6دقيقه اي ،اسپيرومتري،تراكم استخوان و مشاورههای لازم  ( روان پزشكي،دندان پزشكي، تغذيه، قلب،گوارش ، غدد ودر صورت نياز ENT  و در صورت نيازكت راست )انجام ميگردد.    

3- پس از كامل شدن پرونده، بيمار در جلسه  Selection committee  قلب وريه  كه هر دوهفته يكبار باحضورخور بيماربرگزار ميشودمطرح وپس از بررسي توسط اساتيد در لیست انتظار( waiting List) )بعنوان بيمار كانديد وفعال پیوند ريه قرار ميگيرد .

4-تعیین وقت بعدی ویزیت مجدد اين بيماران  هر 15 روز ،1 ماه يا 3 ماه یکبار بر اساس وضعيت بيمار تا  زمان  پیوند انجام ميشود.

 

ج : پيگيري هاي لازم بيماران اطفال كانديد پيوند قلب

 

- 1ویزیت اطفال دچار نارسائی قلب در روز سه شنبه هر هفته توسط پزشک متخصص قلب اطفال

2- در این مركز پس از مراجعه بيمار با معرفي نامه از اساتيد قلب اطفال  ويزيت اوليه توسط پزشک متخصص قلب اطفال(آقاي دكتر محمد رضا نقيبي) انجام ميگيرد.

 مراحل تشکیل پرونده  براي بيمارشامل اخذ شرح حالو معاینه فیزیکی ،درخواست آزمایشات ، رادیوگرافی ونوار قلب و اكو قلب و درخواست مشاوره های لازم و در صورت نياز تراكم استخوان انجام ميگردد.

3- در صورت نرمال بودن مراحل فوق ونظر پزشك با توجه به وزن وسن  كت راست در مرحله آخر انجام ميشود.

4- پس از كامل شدن پرونده، بيمار در جلسه      Selection committee قلب وريه  كه هر دوهفته يكبار برگزار ميشود ( با حضوربيمار ووالدين)مطرح وپس از بررسي توسط اساتيد در لیست انتظار( waiting List) )بعنوان بيمار كانديد وفعال پیوند قلب قرار ميگيرد .

5-تعیین وقت بعدی ویزیت مجدد اين بيماران  هر 15 روز ،1 ماه يا 3 ماه یکبار بر اساس وضعيت بيمار تا  زمان  پیوند انجام ميشود.

 

 

 

                                                                                                                                 

براي دريافت نوبت جهت ويزيت در مركز پيوند (قلب يا ريه)

ااز مراجعه حضوري بدون اخذ نوبت خودداري فرماييد.

جهت اخذ نوبت ويزيت واطلاع از حضور پزشكان پيوند  با شماره تلفن 051-38022331 تماس بگيريد.

جهت تشكيل پرونده اوليه مركز هرروز از ساعت 7:30 الي 13:30  پاسخگوي شما خواهد بود .

توجه داشته باشيد هنگام تشكيل پرونده اوليه نامه معرفي پزشك به مركز ومدارك  پزشكي وكپي از كارت ملي همراه داشته  باشيد.