خدمات مركز پيوند(اهدا عضو )


 

با حمد و سپاس خدای منان را که بر ما منت گذاشته و فرصت توفيق

خدمتگذاری به بندگان خود را به ما عنایت فرموده است.

 

 

  خدمات مركز پيوند قلب وريه دانشگاه علوم پزشكي مشهد


 

1-پيگيري اهداء عضو

 

1-ارتباط مستمر با بیمارستان منتصريه و مسئول واحد فراهم آوري اعضاء  جهت شناسائی اهدا کنندگان مرگ مغزی

 

2- اقدامات انجام شده پس از اعلام مرگ مغزی توسط كورديناتور پيوند قلب وريه

 

 1- اطلاع به اساتيد محترم قلب وريه جهت بررسي بيمار مرگ مغزي و اعلام نتيجه

-2 بررسی شرایط همودینامیک مرگ مغزی و اخذ شرح حال ارزیابی وی از نظر مناسب بودن جهت اهداءقلب  يا ريه توسط اساتيد محترم نارسايي قلب و ريه مركز پيوند 

-3  انتخاب گیرنده  مناسب پیوند از لیست انتظار توسط پزشك مسئول بر اساس اولويت ، پس از بررسي و مشاوره با اساتید محترم پیوند.. 

4- اطلاع رسانی  و تماس تلفنی با بیمار انتخاب شده جهت حضور سریع در  بخش جراحي قلب باز بیمارستان  امام رضا (ع) براي بررسي و انجام ازمايشات ومشاوره هاي اوليه

5- تحویل پرونده مركز پيوند بیمار به بخش جراحي قلب باز جهت انجام امور مربوط به بستری و درخواست آزمایشات،رادیوگرافی ها و مشاورههای اورژانس در عرض چند ساعت قبل از انجام عمل پیوند

-4  ا طلاع ساعت انجام پیوندوهماهنگي با تمامي پزشكان وپرستاران تيم پيوند جهت پيگيري امور محوله 

5- هماهنگی واطلاع به اتاق عمل و تیم هاروستینگ و جراحان پیوند ، جهت حضور بموقع در اتاق عمل بيمارستان منتصريه و انجام عمل هاروست و پیوند اعضاء

 6-صبح روز عمل ،  پس از اخذ رضايت نهايي از بيمار و بررسي مجدد پرونده  و جواب آزمايشات جديد، اطلاع به جراح، اتاق عمل و اعزام تيم هاروستينگ به  بیمارستان منتصريه.

 7-انتقال همزمان بيمار كانديد پيوند  به اتاق عمل قلب باز.واطلاع به بخش  ICU قلب باز جهت آماده سازي نهايي اتاق پيوند

8-اعلام مراحل عمل در زمان هاي مشخص به پزشك نارسايي قلب يا ريه (بر اساس نوع پيوند) و پزشك ICU  

9-پس از انجام عمل جراحي دادن اطلاعات بيمار گيرنده عضو به بيمارستان منتصريه جهت درج خبر در سابت پيوند.