پنجاه وششمين پیوند قلب در فاصله زماني كمتر از 24ساعت

   
   

پنجاه وششمين پیوند قلب  در فاصله زماني كمتر از 24ساعت در بيمارستان امام رضا(ع) از مراکز زیر پوششدانشگاه علوم پزشکی مشهد با موفقیت انجام شد.


رییس تیم پیوند قلب و ریه دانشگاه علوم پزشکی مشهد  اقاي دكتر باقري :   عمل پيوند قلب  در تاريخ 1397/11/8 روی یک خانم 61 ساله  (ش-ا) ساكن بخش احمد آباد مبتلا به نارسايي قلبي با موفقیتانجام شده است.قلب پیوندی این بیمار از اقایی 19ساله که دچار مرگ مغزی شده بود در مرکز دیالیز وپیوند اعضا منتصریه دریافت ودر بخش جراحی قلب باز بیمارستان امام رضا(ع) پیوند شد.


در حال حاضر حال عمومی بیمار رضایت بخش بوده ودوران نقاهت را در بخش مراقبت های ویژه سپری می کند.با توجه به اينكه پيوند قلب كار تيمي بوده وگروه كثبري از متخصصان در ان دخيلهستند استمرار كار گروهي نشان دهنده سازماندهي مناسب دراين گونه اعمال جراحي تيمي مي باشد.

همانگونه كه مستحضريد تا كنون 3 نوبت انجام 2 پيوند قلب در فاصله زماني 48 ساعت  در اين مركز انجام شده است ودر حال حاضر پنجاه وششمين پیوند قلب  در فاصله زماني كمتر از 24ساعت انجام شدواين مستلزم همكاريبسيار نزديك اعضاي تيم ميباشد كه خوشبختانه به خوبي اين امر در اين دو بيمار مزبور انجام شده است.

خوشبختانه بخش پيوند قلب دانشگاه علوم پزشکی مشهد ازهمكاري همكاران جوان دانشمندمتعهد علاقمند ودلسوز بيمار تشكيل شده كه هر چه  از شروع فعاليت تيم ميگذرد هماهنگيآن بارزتر ونتايج آن بسيار مطلوب تر گشته است.

 لازم به ذكر است كه مركز پيوند قلب مشهد سومين مركز در كشور از نظر كميت انجام پيوند ميباشديكي از نكات بسيار بارز در تيم پيوند قلب وريه دانشگاه علوم پزشكي مشهد  كوتاه بودن  مدتزمان  ايسكمي (متوسط 60 دقيقه) در اين بيماران ميباشد كه اين عدد در كشور منحصر به فرد ميباشد .كه نشان دهنده ارگانيزاسيون مناسب تيم پيوندميباشد.اعضا تیم پیوندقلب دانشگاه علومپزشكي مشهد  عبارتند از،دکتر رضا باقری ريئس تيم پيوند قلب وريه،دکتر محمد عباسی ريئس تيم پيوند قلب وجراح قلب. ،دکتر ناهید زیرک متخصص بیهوشی،دکتر علیرضا صداقت فوق تخصصمراقبت های ویژه icu،دکتر فروه وكيليان فوق تخصص قلب و نارسايي قلب و دكتر امير هوشنگ محمد پور فارماكولوژيست ودکتر سيد حميد رضا حسيني خواه جراح قلب ميباشند.

 

رییس تیم پیوند قلب وریه دانشگاه علوم پزشکی مشهد از همکاری صمیمانه ودلسوزانه تیم پرستاری پیوند قلب و ریه  اتاق عمل ای سی یو قلب باز و بخش جراحی قلب باز قدردانی نمود.