پنجاه وسومين پیوند قلب

   
    

پنجاه وسومين پیوند قلب  در فاصله زماني 48 ساعت در بيمارستان امام رضا(ع) از مراکز زیر پوشش

دانشگاه علوم پزشکی مشهد با موفقیت انجام شد.


   عمل پيوند قلب  در تاريخ 1397/10/3 روی یک خانم 60 ساله  (ص-ك) ساكن كاشمر مبتلا به نارسايي حاد قلبي پيشرفتهكه حدود دو ماه است در بخش ccu بستري بود با موفقیت

انجام شد.قلب پیوندی این بیمار از اقایی 45ساله که دچار مرگ مغزی شده بود در مرکز دیالیز وپیوند اعضا منتصریه دریافت ودر بخش جراحی قلب باز بیمارستان امام رضا(ع) پیوند شد.

 

دکتر علیرضا صداقت فوق تخصصمراقبت های ویژه icu در ادامه گفت:در حال حاضر حال عمومی بیمار رضایت بخش بوده ودوران نقاهت را در بخش مراقبت های ویژه سپری می کند.با توجه به اينكه پيوند قلب كار تيمي بوده وگروه كثبري از متخصصان در ان دخيلهستند استمرار كار گروهي نشان دهنده سازماندهي مناسب دراين گونه اعمال جراحي تيمي مي باشد.

همچنين انجام 2 پيوند قلب در فاصله زماني 48 ساعت مستلزم همكاري بسيار نزديك اعضاي تيم ميباشد كه خوشبختانه به خوبي اين امر در اين دو بيمار مزبور انجام شدهاست.خوشبختانه بخش پيوند قلب دانشگاه علوم پزشکی مشهد ازهمكاري همكاران جوان دانشمندمتعهد علاقمند ودلسوز بيمار تشكيل شده كه هر چه  از شروع فعاليت تيم ميگذرد هماهنگيآن بارزتر ونتايج آن بسيار مطلوب تر گشته است.

 لازم به ذكر است كه مركز پيوند قلب مشهد سومين مركز در كشور از نظر كميت انجام پيوند ميباشد.

اعضا تیم پیوندقلب دانشگاه علومپزشكي مشهد  عبارتند از،دکتر رضا باقری ريئس تيم پيوند قلب وريه،دکتر محمد عباسی ريئس تيم پيوند قلب وجراح قلب. ،دکتر ناهید زیرک متخصص بیهوشی،دکتر علیرضا صداقت فوق تخصص

مراقبت های ویژه icu،دکتر فروه وكيليان فوق تخصص قلب و فلوشيپ نارسايي وپيوند قلب و دكتر امير هوشنگ محمد پور فارماكولوژيست ودکتر سيد حميد رضا حسيني خواه جراح قلب ميباشند.

 

همچنيندکتر علیرضا صداقت  اين عضوتیم پیوند قلب وریه دانشگاه علوم پزشکی مشهد از همکاری صمیمانه ودلسوزانه تیم پرستاری پیوند قلب و ریه  اتاق عمل ،ای سی یو قلب باز و بخش جراحی قلب باز  قدردانی نمود.