پنجاه ويكمين پیوند قلب با موفقيت انجام شد.

   پنجاه ويكمين پیوند قلب  22 آذر ماه 97 درمرکز آموزشی پژوهشی درمانی امام رضا(ع) از مراکز زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد با موفقیت انجام شد.
     

عمل پيوند قلب روی یک اقاي (ف-ف) 42 ساله  ساكن مشهد مبتلا به نارسايي قلبي با موفقیت انجام شده است.

قلب پیوندی این بیمار از اقایی 31ساله که دچار مرگ مغزی شده بود در مرکز دیالیز وپیوند اعضا منتصریه دریافت ودر بخش جراحی قلب باز بیمارستان امام رضا(ع) پیوند شد.
 آقاي دكتر صداقت فوق تخصص مراقبت های ویژه icu،گفتند: حال عمومی بیمار رضایت بخش بوده ودوران نقاهت را در بخش مراقبت های ویژه سپری می کند.

با توجه به اينكه پيوند قلب كار تيمي بوده وگروه كثبري از متخصصان در آن دخيل هستند استمرار كار گروهي نشان دهنده سازماندهي مناسب دراين گونه اعمال جراحي تيمي مي باشد.چه بسا جرقه هايي زودگذر در انجام اينچنين اعمالي در گروههاي مختلف صورت گرفته كه به علت نداشتن زيرساخت هاي مناسب وهماهنگي كار تيمي خيلي سريع متوقف شده است.

خوشبختانه بخش پيوند قلب دانشگاه علوم پزشکی مشهد ازهمكاري همكاران جوان دانشمندمتعهد علاقمند ودلسوز بيمار تشكيل شده كه هر چه  از شروع فعاليت تيم ميگذرد هماهنگي آن بارزتر ونتايج آن بسيار مطلوب تر گشته است.

يكي از نكات بسيار بارز در تيم پيوند قلب وريه دانشگاه علوم پزشكي مشهد  كوتاه بودن  مدت زمان  ايسكمي (متوسط 60 دقيقه) در اين بيماران ميباشد كه اين عدد در كشور منحصر به فرد ميباشد .كه نشان دهنده ارگانيزاسيون مناسب تيم پيوندميباشد.

 
اعضا تیم پیوندقلب دانشگاه علوم پزشكي مشهد  عبارتند از،دکتر رضا باقری ريئس تيم پيوند قلب وريه،دکتر محمد عباسی ريئس تيم پيوند قلب وجراح قلب. ،دکتر ناهید زیرک متخصص بیهوشی،دکتر علیرضا صداقت فوق تخصص مراقبت های ویژه icu،دکتر فروه وكيليان فوق تخصص قلب و نارسايي قلب و دكتر امير هوشنگ محمد پور فارماكولوژيست ودکتر سيد حميد رضا حسيني خواه جراح قلب ميباشند.

ضمنا تشكر وقدرداني از همكاري صميمانه ودلسوزانه تيم پرستاري پيوند قلب وريه (اتاق عمل  ، icuقلب باز وبخش جراحي قلب باز )رادارم.