معرفي مركز

با نام وياد خداوند مهربان

 

مرکز پيوند قلب وريه دانشگاه علوم پزشکي مشهد با هدف منسجم کردن اطلاعات مربوط به بيماران کانديد پيوند قلب وريه تحت نظر اساتيد عضو تيم پيوند قلب و ريه دانشگاه افتتاح گرديد.

بيمار کانديد پيوند با حضوردر مرکز پيوند، پس از آشنايي با نحوه ومراحل عمل پيوند پذيرش شده،آزمايشات واقدامات لازم براي بيمار تعيين ميگردد پس از انجام اقدامات اوليه و بررسي بيمار با وضعيت و شرايط موجود در جلسات selection commette معرفي مي شود. با برگزاري جلسات منظم selection commette تاييدو اولويت کانديداهاي گيرنده مورد بررسي قرار مي گيرد و در صورت تاييد توسط اساتيد تيم پيوند ريه بيمار در ليست  انتظار فعال پيوند قلب وريه قرار مي گيرد.

 وضعيت بيماران پس از انجام عمل پيوند توسط اين مرکز پيگيري ميگردد. ادامه مطلب